0. Wra`khata: Prisonkeep

1. The Streets of Wra'khata

2. Yersinia pestis